ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ

တရားရေးဝန်ကြီးဌာန
  1. ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
  2. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန
  3. ကြားကာလ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန
  4. တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက် ဦးစီးဌာန
  5. ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးနှင့် ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေး ဦးစီးဌာန
  6. အကျဥ်းဦးစီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများ၊ ဥပဒေရုံးများ၊ အကျဥ်းထောင်များ၊ ရုံးဌာနများနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဂ) ဘတ်ဂျက်၊ ငွေစာရင်းနှင့် ထောက်ပံ့ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဃ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဆ) တိုင်ကြားစာနှင့် အကြံပြုစာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဇ) တရားဥပဒေရေးရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် လေ့ကျင့်‌ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ပိုမိုလေ့လာရန်

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဂ) အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီနှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံများက ကျူးလွန်သည့် မှုခင်း များကို မှတ်တမ်းတင် ပြုစုထားရှိခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေအထောက်အကူပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) ကြားကာလအတွင်း ပြည်သူများက ဥပဒေကို သိရှိ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးလာစေရေး ဥပဒေ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ပိုမိုလေ့လာရန်

ကြားကာလ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) ကြားကာလအတွင်း တရားရုံးများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိခြင်း၊

(ဂ) ပြည်ထောင်စု၏ အမြင့်ဆုံးတရားရုံး မပေါ်ပေါက်မီ အချိန်အထိ အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများ မှန်ကန်မြန်ဆန်မှု ရှိစေရန် ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊

(ဃ) တရားရုံး စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိစ္စများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ တရားရုံး အဆင့်ဆင့်သို့ လိုအပ်သည့် အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လက်စွဲများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(င) တရားရုံး အဆင့်ဆင့်ရှိ တရားသူကြီးများအား ရာဇဝတ်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကြပ်မတ်ခြင်း၊

ပိုမိုလေ့လာရန်

တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက် ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) တရားမစွဲမီ ဥပဒေအကြံပေးရေးနှင့် တင်ပြချက်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဃ) ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံ၊ ပြင်ဆင် စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ တရားမဆိုင်ရာ အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ပိုမိုလေ့လာရန်

ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးနှင့် ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ စိစစ်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ဥပဒေများ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပဋိညာဥ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ပိုမိုလေ့လာရန်

အကျဥ်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) အကျဉ်းထောင်/စခန်းများ၏ လုံခြုံရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) အကျဥ်းဦးစီးဌာန၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) အကျဉ်းသားများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ သင်ကြားပေးရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ပိုမိုလေ့လာရန်

မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြုပြီးအီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။