ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးနှင့် ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေး ဦးစီးဌာန

ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးနှင့် ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ စိစစ်အကြံပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ဥပဒေများ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပဋိညာဥ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးနှင့် ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေး ဦးစီးဌာန
  1. ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာန
  2. ဘာသာပြန်ဌာန
  3. အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန
  4. ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဥ်နှင့် ကြားကာလ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ဌာန

ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မူဝါဒများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာန

အများပြည်သူအတွက်
ထိရောက်သော ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေများကို ရေးဆွဲရန်

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး

ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေများပြုပြင်ပြော်င်းလဲရန် လိုအပ်ပါက ရေးဆွဲရန်

လွှတ်တော် ကော်မတီနှင့်
ဆွေးနွေးမှုများ

လွှတ်တော် ကော်မတီနှင့် ဥပဒေရေးရာ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်

တည်ဆဲဥပဒေများကို လေ့လာရန်

ဘာသာပြန်ဌာန

ဘာသာပြန်ဌာနသည် ဥပဒေများနှင့် အစိုးရစည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ တရားဝင်ဝေါဟာရအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဝင်ဝေါဟာရနှင့် ဝေါဟာရဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကိုးကားချက်အချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ရယူပါသည်။ လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားသော နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် စာချုပ်များတွင် တရားဝင်ဝေါဟာရအသုံးပြုမှုတောင်းဆိုမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။

အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန

အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်တစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန တစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ တရားစွဲမတင်မီ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလာပါက ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

() အဆင့်ဆင့်သော ဥပဒေရုံးများ၏ တရားစွဲမတင်မီ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအကြံပေးခြင်းအပေါ် စိစစ်ခြင်း၊

() ပြည်ထောင်စု (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်လည်းကောင်း၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊  ကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းကောင်း ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်စာတမ်းမူကြမ်းများ၊ သဘော တူညီချက်မူကြမ်းများကို စိစစ်အကြံပြုပေးရန် တောင်းခံလာပါက ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မူဝါဒများနှင့်အညီ စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊

() ပြည်ထောင်စု (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန တစ်ရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ ယင်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးပါရန် အကြံပြုချက်တောင်းခံလာပါက ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

() နိုင်ငံတော်မူဝါဒအရ အခါအားလျော်စွာ ဖွဲ့စည်းသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သဘောထားမှတ်ချက်များကို စိစစ်အကြံပြု ပေးပါရန် တောင်းခံလာပါက ဥပဒေနှင့် ညီ/မညီ စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊

() ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ လိုအပ်သော အမိန့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ဆောင်ရွက်ချက်၊ အမှုတွဲနှင့် အခြား စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်အထောက်အထားများ ရယူခြင်း၊

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဥ်နှင့် ကြားကာလ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ဌာန

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စု သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် ယာယီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြံဉာဏ်များကို ပေးဆောင်သည်။ ဝန်ကြီးဌာနများ။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို အစီရင်ခံပြီး ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စု ယူနစ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် ဥပဒေအကြံဉာဏ်များ ပေးပါသည်။ ဌာနခွဲသည် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး လိုအပ်သလို အမိန့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ဆောင်မှုများ မှတ်တမ်းများ၊ အမှုတွဲများနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို လိုအပ်သလို ရယူဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဥ်ကို လေ့လာရန်

မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြုပြီးအီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။