အကျဥ်းထောင် ကဏ္ဍ သည် လက်ရှိတွင် တည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

တည်ဆောက်ပြီးပါက ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးပါမည်။