တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက် ဦးစီးဌာန

တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက် ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်

(က) ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအောက်ရှိ ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

(ခ) တရားမစွဲမီ ဥပဒေအကြံပေးရေးနှင့် တင်ပြချက်များစိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 

(ဃ) ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံ၊ ပြင်ဆင် စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ တရားမဆိုင်ရာ အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက် ဦးစီးဌာန
  1. တရားမစွဲမီ ဥပဒေအကြံပေးရေးနှင့် တင်ပြချက်များစိစစ်ရေးဌာန
  2. ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှုလိုက်ဌာန
  3. ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံ၊ ပြင်ဆင် စိစစ်ရေးဌာန
  4. တရားမဆိုင်ရာ အမှုလိုက်ဌာန

တရားမစွဲမီ ဥပဒေအကြံပေးရေးနှင့် တင်ပြချက်များစိစစ်ရေးဌာန

တရားမစွဲမီ
ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊

တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများသို့ တရားမစွဲမီ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊

ဥပဒေ လမ်းညွှန်ချက်

ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်က လမ်းညွှန်အကြံပြုချက် တောင်းခံလာခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန် အကြံပြုခြင်း၊

အကြံပြုခြင်း
စီစစ်ခြင်း

ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ဥပဒေအကြံပြုချက်များအပေါ် အတည်ပြုချက်နှင့် ပြင်ဆင် အကြံပြုချက် မိတ္တူများကို စိစစ်ခြင်း၊

ဥပဒေအကြံပြုချက်များအကြောင်း လေ့လာမည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှုလိုက်ဌာန

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှုလိုက် ဌာနသည် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရသည့် အမှုတို့တွင် နိုင်ငံတော်ဘက်မှ ဖြစ်စေ၊ ရုံးသဟာယအဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ကိုယ်စား ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပေးအပ်သော တာဝန်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံ၊ ပြင်ဆင် စိစစ်ရေးဌာန

ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံ၊ ပြင်ဆင် စိစစ်ရေးဌာနသည် တရားရုံးတစ်ရုံးရုံးက ချမှတ်သော စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် စပ်လျဥ်း၍ နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သော အမှုများတွင် အယူခံ သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးသို့ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ အထူးအယူခံမှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စိစစ်တင်ပြခြင်းတို့အပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပေးအပ်သော တာဝန်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

တရားမဆိုင်ရာ အမှုလိုက်ဌာန

အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားဌာနများမှ အရပ်ဘက်အမှုများဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြံဉာဏ်များ တောင်းခံသည့်နေရာတွင် စစ်ဆေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်းနှင့် အကြောင်းပြန်ခြင်းတို့ကို အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုရေးဌာနက ဆောင်ရွက်ရမည်။

မှုခင်းနှင့်ပြစ်မှုများ တိုင်ကြားမည်။

မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြုပြီးအီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။